Speakri

Lord Dr. Michael Hastings of Scarisbrick, CBE | KPMG

Lord Michael Hastings je riaditeľom pre korporátne občianstvo v spoločnosti KPMG International. V minulosti bol riaditeľom pre vonkajšie vzťahy v BBC a neskôr vôbec prvým šéfom pre CSR v tejto inštitúcii. V roku 2005 sa na základe rozhodnutia britskej kráľovnej stal členom Snemovne lordov. V tom istom roku získal ocenenie od UNICEF za „výnimočný príspevok k pochopeniu a prinášaniu riešení pre africké deti.“ Michael je predsedom organizácie rozvojovej pomoci ZANE zameranej na Zimbabwe, v roku 2011 sa stal viceprezidentom UNICEF-u a patrónom organizácie Free the Children. Je na zozname 100 najvplyvnejších ľudí tmavej pleti v Británii a na 6. mieste v rebríčku 100 Black British Business Leaders za rok 2016.

Karina Govindji | Vodafone

Karina, absolventka Univerzity v Cambridge, riadi globálne programy diverzity a inklúzie v spoločnosti Vodafone. Verí, že „nevytvárame len inovatívne produkty, rozvíjame tiež skvelých ľudí.“ Takmer 10 rokov pracovala ako konzultantka v spoločnosti Gallup, kde spolupracovala s riadiacimi tímami významných firiem na tom, ako zvýšiť angažovanosť svojich ľudí aj zákazníkov. Je držiteľkou ocenenia Asian Woman of Achievement in Business za rok 2014 a verí, že diverzita je kľúčom k rozvinutiu potenciálu firmy. Jej osobný príbeh presviedča o tom, že flexibilita zo strany zamestnávateľa je kľúčová pre kariérny rast žien.

Michal Kišša | Nadácia Pontis, Business Leaders Forum

Michal Kišša je programový riaditeľom Nadácie Pontis pre zodpovedné podnikanie (CSR) a od roku 2015 je riaditeľom združenia zodpovedných firiem Business Leaders Forum. V Nadácii pôsobí od roku 2007. Zodpovedá za tvorbu stratégie združenia, fundaraising, dizajn programov a pracovných skupín. Pripravuje stratégie zodpovedného podnikania pre firmy. Podieľal sa na tvorbe publikácie a e-learningového programu na tému CSR, na tvorbe návrhu Národnej stratégie zodpovedného podnikania, ako aj na zavádzaní smerníc reportovania GRI na Slovensku.

Henry Timms | 92nd Street Y, #GivingTuesday

 

Ako výkonný riaditeľ organizácie 92nd Street Y je Henry Timms zodpovedný za tvorbu programov a kampaní, ktoré posilňujú učenie, občiansku zodpovednosť, kultúru a inovácie ako v New Yorku, tak i vo svete. Je zakladateľom celosvetového filantropického hnutia #GivingTuesday, ktoré spája viac než 50 000 partnerov. #GivingTuesday získala viaceré ocenenia, napríklad z Medzinárodného festivalu kreativity v Cannes, ako aj PRWeek Global Award za neziskovú kampaň roka. O Henryho práci sa dočítate v renomovaných publikáciách, ako je Harvard Business Review. Časopis NonProfit Times ho označil za „influencera“ roka 2014.

 

Miguel Coleta | Philip Morris International (PMI)

 

Miguel Coleta je zodpovedný za programy udržateľnosti v tabakovej spoločnosti PMI. Do spoločnosti nastúpil v Portugalsku v roku 2005, od roku 2008 pracuje v operačnom centre vo švajčiarskom Lausanne, kde má na starosti regulačné a inštitucionálne vzťahy, znižovanie rizík a práva pracovníkov v sektore pestovania tabaku. V minulosti pôsobil ako profesor na Univerzite v Coimbre a jedno volebné obdobie tiež ako poslanec portugalského parlamentu. Miguel má PhD vo fytochémii a farmakognózii.

Martin Bača | Accenture

Martin Bača sa popri svojej práci v spoločnosti Accenture ako manažér v oblasti systémovej integrácie už vyše 5 rokov intenzívne venuje aj aktivitám v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Bol súčasťou pilotného projektu pro bono implementácie CRM systému pre vybranú neziskovú organizáciu, v rámci Nadačného fondu Accenture pomáha vyberať tie najlepšie projekty napĺňajúce stratégiu “Skills to Succeed” ktorá si kladie za cieľ podporiť zručnosti talentovaných i znevýhodnených tak, aby sa dokázali vhodne uplatniť na trhu práce. Vo voľnom čase cez vlastné občianske združenie organizuje rôznorodé charitatívne podujatia.

Veronika Bush | TESCO STORES SR

Veronika začala svoju kariéru v štátnej sfére, kde prešla viacerými pozíciami, až po vedúcu oddelenia európskych vzťahov. V súčasnosti pôsobí ako Government Affairs & CSR Manager v spoločnosti TESCO STORES SR, kde zodpovedá za budovanie pozitívnych vzťahov s rôznymi vládnymi inštitúciami. Zastrešuje aj oblasť spoločenskej zodpovednosti, kde sa venuje hlavne boju proti plytvaniu potravinami, ktorý predstavuje pre spoločnosť Tesco jednu z prioritných oblastí. Veronika je zároveň projektovým manažérom pre projekt podpory lokálnych dodávateľov. V Tescu sa spustením programu na podporu malých a stredných slovenských producentov usiluje o vytváranie podmienok na rast malých lokálnych firiem. Je to pre nich šanca zvýšiť predaj, výrobu a aj zamestnanosť.

Dušan Dvořák | Kia Motors Slovakia

Absolvent podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave Dušan Dvořák pracuje od začiatku svojej kariéry v oblasti komunikácie a vzťahov s verejnosťou. Od januára 2005 pôsobí v Kia Motors Slovakia ako vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou. Jeho oddelenie zastrešuje internú aj externú komunikáciu, organizáciu podujatí a aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Katarína Gazdíková | Kia Motors Slovakia

Od roku 2008 pracuje na oddelení komunikácie a vzťahov s verejnosťou v spoločnosti Kia Motors Slovakia. Zodpovedá za internú komunikáciu a aktivity zodpovedného podnikania. Súčasťou jej práce je aj plánovanie a monitorovanie projektov neziskových organizácií v Žilinskom kraji podporené z Nadácie Kia Motors Slovakia. Vyštudovala anglický jazyk a literatúru na Univerzite Komenského, dane a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite, doktorát má z pedagogiky.

Marielisa Hoff | Ekonomická univerzita vo Viedni

Marielisa Hoff študovala socioekonómiu a aktuálne pracuje ako výskumníčka v Kompetenčnom centre pre neziskové organizácie a spoločensky prospešné podnikanie na Ekonomickej univerzite vo Viedni. Podieľala sa na niekoľkých dopadových analýzach pre mimovládne organizácie z Rakúska, Etiópie a krajín strednej a východnej Európy. Hlavnými témami jej výskumu sú chudoba, inklúzia/exklúzia, dobrovoľníctvo a rozvojová spolupráca.

Vladimír Ivančo | White & Case

 

Vladimír Ivančo sa ako advokát špecializuje na poradenstvo pri občiansko-právnych sporoch a arbitrážach. Zastupuje klientov na súdoch na Slovensku, vrátane Najvyššieho súdu a Ústavného súdu. Absolvent práva na Univerzite v Gente so špecializáciou na európske a komparatívne právo, v spoločnosti White & Case pracuje od roku 2006.

 

 

Andrej Juris | Západoslovenská distribučná

 

Po vyštudovaní na Materiálovo-technologickej fakulte STU v roku 1988 pracoval na výstavbe jadrovej elektrárne Mochovce. Následne nastúpil na Protimonopolný úrad, kde sa venoval uplatňovaniu hospodárskej súťaže. V roku 1994 spolu-založil Centrum pre hospodársky rozvoj s cieľom podpory nezávislej diskusie a analýzy hospodárskej politiky na Slovensku. Po vyštudovaní MPA programu na Princeton University v roku 1997 pracoval na medzinárodných projektoch v energetike v konzultantskej spoločnosti NERA so sídlom v USA. Od roku 2004 pôsobí v Západoslovenskej energetike a od roku 2007 pôsobí ako predseda predstavenstva Západoslovenskej distribučnej. Je autorom radu publikácii v oblasti regulácie a liberalizácie energetiky, prednášal na Ekonomickej univerzite.

Tereza Karbanová | VEOLIA Česká republika

Tereza Karbanová pôsobí v spoločnosti Veolia od roku 2015. Ako manažérka CSR a komunikácie sa venuje otázkam súvisiacim s ochranou životného prostredia, sociálnym projektom i programom pre zamestnancov firmy. Všetky tieto aktivity smerujú k naplňovaniu stratégie udržateľného rozvoja, ku ktorej sa Veolia dlhodobo zaviazala. Tereza v minulosti pracovala na manažérskych pozíciách najmä v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Verí, že rešpekt k prírode by mal byť súčasťou našich každodenných rozhodnutí.

Anna Klimáčková | Národné centrum pre rovnosť príležitostí

Od roku 1998 vedie neziskovú organizáciu Národné centrum pre rovnosť príležitostí zameranú na tvorbu programov v oblasti rodovej rovnosti a rovných príležitostí. Pri realizácii projektov spolupracuje s domácimi a zahraničnými expertmi a tvorcami politík s cieľom vytvoriť koncepciu, ktorá by mohla byť zakomponovaná do rozvojových programov. Od roku 2006 sa venuje problematike zosúlaďovania pracovného, osobného a rodinného života. Je absolventkou Pedagogickej fakulty v Nitre a Fakulty žurnalistiky Univerzity Komenského. 20 rokov pracovala v médiách.

 

Radoslav Mizera | Solved - The Cleantech Company

Je spoluzakladateľom a viceprezidentom Solved – The Cleantech Company, fínsko-slovenskej online poradenskej spoločnosti a platformy prepájajúcej dopyt po udržateľných environmentálnych riešeniach s relevantnými expertmi z celého sveta, kde pôsobí ako hlavný manažér inovácií. Predtým pôsobil ako analytik špecializujúci sa na trhy s čistými technológiami (cleantech) v organizácii Finpro Global Industry. Od jeho založenia v roku 2008 bol aj aktívnym členom tímu Cleantech Finland, ktorý zároveň priniesol do sveta sociálnych / digitálnych médií prostredníctvom spoluvytvorenia digitálneho nástroja Solved.

Eliška Novotná | IKEA

V IKEA pôsobí už 16 rokov na rôznych pozíciách v oblasti HR. Má mnohoročné skúsenosti z oblasti riadenia ľudských zdrojov v rôznych IKEA organizáciách, ale aj ako Competence Development Manager. Posledný rok má na starosti Talent Management pre región Česká republika, Slovensko a Maďarsko.

Ladislav Onderka | IKEA

V IKEA pracuje od roku 2001, od roku 2007 pôsobí v oblasti HR. Má mnohoročné skúsenosti s riadením ľudských zdrojov v OD IKEA Ostrava. Posledné 2 roky sa venuje predovšetkým rozvoju Recruitmentu a Employer Brandingu pre IKEA v regióne Česká republika, Slovensko a Maďarsko.

Barbora Orlíková | Nadácia ERSTE

Barbora Orlíková pracuje od roku 2013 ako projektová koordinátorka Nadácie ERSTE. Zameriava sa na iniciatívy spoločenskej integrácie a spoločenského dopadu. Do Nadácie ERSTE sa pridala v roku 2012 na pozícii projektovej asistentky v ich kultúrnom programe. V minulosti pracovala pre ZONE Media – viedenskú spoločnosť, ktorá sa zameriava na tvorbu videí. Študovala psychológiu na Viedenskej univerzite a aktuálne žije v Bratislave.

 

Oľga Pietruchová | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Oľga Pietruchová má pätnásťročnú expertízu v oblasti rodovej rovnosti, podpore rovného postavenia žien a mužov a rovných príležitostí. Riaditeľkou odboru na MPSVaR je od roku 2011, je tiež členkou Pracovnej skupiny na podporu rovného postavenia žien a mužov v Európskej komisii a Výboru pre rodovú rovnosť v Rade Európy. Je autorkou a spoluautorkou početných publikácií a štúdií na tému rodovej rovnosti a rovných príležitostí. Viedla rodové tréningy a analýzy pre miestne aj medzinárodné organizácie, ako je UNDP, Oxfam a Európska komisia.

 

Jekaterina Rudolph | Asociácia nemeckých obchodných a priemyselných komôr

 

Jekaterina Rudolph má magisterský titul v oblasti ľudských zdrojov a cestovného ruchu z Univerzity Greiswald, Nemecko . V súčasnosti pracuje na projekte “Rodina ako faktor úspechu”, ktorý je financovaný Európskym sociálnym fondom, Združením obchodných a priemyselných komôr a Spolkovým ministerstvom pre rodinu, starších občanov, ženy a deti. Projekt je najväčšou sieťou nemeckých firiem, ktoré sa zaujímajú o politiku ústretovú rodine. Jekaterina pracuje ako expertka zodpovedná za organizáciu podujatí, tvorbu publikácií a udržiavanie kontaktov medzi firmami a stakeholdermi.

 

Lenka Surotchak | Nadácia Pontis

 

Lenka Surotchak od roku 2002 strategicky a exekutívne vedie Nadáciu Pontis, ktorá sa venuje rozvíjaniu slovenského prostredia v oblastiach zodpovedného podnikania, firemného a individuálneho darcovstva a rozvojovej spolupráce. Stála pri jej počiatkoch prerodu na slovenskú organizáciu, všetkých medzníkových programových aktivitách, viedla projekty technickej asistencie mimovládnym organizáciám, firemnej filantropie a dobrovoľníctva.

Miroslav Šarišský | Slovenské elektrárne

 

Miroslav Šarišský je manažérom útvaru externej komunikácie a udržateľného rozvoja v spoločnosti Slovenské elektrárne, kde pracuje od roku 2009. Súčasne je podpredsedom Výboru pre energetiku Americkej obchodnej komory a členom Výboru pre hospodársku politiku Republikovej únie zamestnávateľov. Predtým pôsobil v Národnej banke Slovenska, kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky a Americkej komore právnikov. Zakladal Fond pre transparentné Slovensko a je jedným z organizátorov iniciatívy Rule of Law.

 

 

Peter Škodný | Accenture

 

Peter Škodný je regionálnym riaditeľom zodpovedným za pobočky spoločnosti Accenture v Českej republike, Maďarsku a Rumunsku. Aktuálne tiež pôsobí ako prezident združenia Business Leaders Forum. Za 17 rokov pôsobenia v slovenskej pobočke Accenture sa mu podarilo vybudovať stabilnú a prosperujúcu firmu, ktorá dnes zamestnáva viac ako 1 600 zamestnancov. V roku 2015 spoločnosť získala prestížne ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2014, a to hneď v dvoch kategóriách – Zodpovedná veľká firma a Skvelý zamestnávateľ.

Annamarie Velič | odborníčka na udržateľnosť

Svoje skúsenosti z práce korporátneho manažéra pre udržateľnosť pre IKEA Industry teraz aplikuje na Slovensku. Pracuje ako špecialista pre trvalo udržateľné riešenia pre firmy, neziskové aj štátne organizácie. Jej cieľom je informovať čo najširšiu verejnosť o stave životného prostredia u nás, poukazovať na problémy, ale hlavne hľadať reálne riešenia.

Lukáš Bakoš | Maxman Consultants

Lukáš Bakoš je absolventom psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave a manažmentu na UBC Sydney v Austrálii. Od roku 2009 pôsobí ako výkonný riaditeľ spoločnosti Maxman Consultants, slobodnej firmy, ktorá funguje na nehierarchistickom princípe a kde ľudia spoločne rozhodujú napríklad aj o nastavení vlastných platov. Manažérske skúsenosti Lukáš získal pôsobením na pozíciách Manažér pre tréning a rozvoj v nadnárodnej telekomunikačnej spoločnosti a ako HR Manažér v medzinárodnej IT spoločnosti. Vo voľnom čase sa venuje neziskovým projektom zameraným na zlepšovanie školstva, pomoc a podporu študentov a pedagógov.